I. Vị trí, chức năng của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũng Liêm:

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũng Liêm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo … Đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
 2. Phòng GD& ĐT Vũng Liêm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý tổ chức, biên chế và công tác của uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của sở GD&ĐT Vĩnh Long.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn chung của Phòng GD&ĐT Vũng Liêm:

 1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a) Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông) và Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

d) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non, cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật;

 1. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn;
 2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 3. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương;
 4. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện;
 5. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế, tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định;
 6. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật;
 7. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính;
 8. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật;
 9. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng Giáo dục theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 10. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 11. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo;
 12. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật;

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

–   Tổng biên chế của phòng giáo dục và đào tạo là :19  (15 chính thức và 04 tăng cường)

            * Biên  chế hành chính 08 (1 tăng cường) được phân công như sau:

 1. Trưởng phòng: Phụ trách chung và trách nhiệm chính: công tác tư tưởng chính trị,

công tác tổ chức, công tác thi đua, thanh tra khiếu nại, khiếu tố, tài chính tài sản, công tác qui hoạch  xây dựng cơ sở  trường học.

 1. Phó trưởng phòng 1: (trực) Phụ trách công tác hành chính: Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm tra đôn đốc về việc thực hiện các qui định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, sử dụng con dấu theo qui định nhà nước, quản lý tài sản, tổ chức phối hợp với ban ngành huyện, công tác phòng chống cháy nổ, phụ trách lễ tân khánh tiết, các báo cáo năm, quí, tháng của ngành, chuyên môn bậc mầm non (MN) và trách nhiệm chính: Thanh tra chuyên môn, phổ cập giáo dục mầm non  trẻ 5 tuổi (PCGDMNT5T), giáo dục lồng ghép, hoạt động  ngoài giờ  của bậc MN, xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc MN. Công tác  xã hội hoá giáo dục.
 2. Phó trưởng phòng 2: Phụ trách chuyên môn bậc tiểu học (TH) và trách nhiệm chính:Thanh tra chuyên môn, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTHĐĐT), giáo dục lồng ghép, hoạt động ngoài giờ  của bậc Tiểu học, xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc Tiểu học. Y tế học đường, công tác  bảo hiểm, công tác  xã hội hoá giáo dục. Kiểm định chất lượng bậc tiểu học và  thực hiện giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật.
 3. Phó trưởng phòng 3: Phụ trách chuyên môn bậc THCS chịu trách nhiệm chính thanh tra chuyên môn, phổ cập giáo dục THCS, THPT giáo dục lồng ghép, các hoạt động ngoài giờ  của bậc THCS, xây dựng trường chuẩn  quốc gia bậc THCS,  các  chương trình tài trợ của tổ chức phi chính phủ  và chỉ đạo công tác các đoàn thể. Kiểm định chất lượng bậc THCS. Đề án đào tạo nguồn nhân lực.
 4. Cán bộ phụ trách công tác tổ chức: Phụ trách theo dõi chế độ chính sách cho CB,GV,CNV, biên chế CB,GV,CNV. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức quản lý thông tin và thực hiện báo cáo qua  mạng, báo cáo  theo qui định. Tổng hợp thống kê báo cáo, theo dõi thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương và quản lý hồ sơ  CB,GV,CNV.

– Theo dõi việc thành lập chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục, hướng dẫn  các cơ sở giáo dục xác định vị trí  việc làm của viên chức sự nghiệp giáo dục, tổng hợp kế hoạch viên chức  sự nghiệp của các cơ sở giáo dục trình cấp thẩm quyền  phê duyệt, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyển dụng hợp đồng, lao động điều động, luân chuyển, biệt phái  đối với công chức viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thẩm quyền  của UBND  cấp huyện, công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, công tác khen thưởng kỷ luật, đánh giá đối với công chức viên chức, kiểm tra thanh tra việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.

 1. Cán sự: Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổng hợp các công văn : đi đến trình lãnh đạo duyệt  và chuyển cho các bộ phận chức năng thực hiện. Lưu trữ văn bản đi đến ; đánh máy văn bản, in ấn  văn bản, quản lý  các con dấu  trực điện thoại, FAX, mở thông tin của huyện, Sở giáo dục và Đào tạo qua Internet.

– Phụ trách  công tác hành chính, cơ sở vật chất  của cơ quan

– Trực hành chánh, phát hành, kiêm thủ quỹ.

– Phụ trách Hội trường. Chuẩn bị hội trường các cuộc hội họp. Quản lý thiết bị hội trường.

 1. Kế toán trưởng: Quản lý ngân sách được UBND huyện bố trí hoạt động sự nghiệp giáo dục hàng năm và các nguồn thu ngoài ngân sách, phụ trách quản lý tài chính, tài sản của ngành, lập kế hoạch thu chi ngân sách hàng năm, kinh phí  xây dựng sửa chữa  cơ sở vật chất  nhỏ, mua sắm trang thiết bị – ĐDDH, trích nộp  bảo hiểm xã hội, BHYT, công đoàn phí quản lý thu chi kinh phí sự nghiệp ngoài ngân sách liên quan thuộc ngành, thanh  tra công tác tài chính tài sản các trường thuộc phòng giáo dục và đào tạo quản lý.
 2. Kế Toán Viên: Kiểm soát chi kinh phí hoạt động thường xuyên tại VP.PGD & ĐT và kiểm tra quyết toán hoạt động thường xuyên các trường, thanh tra công tác tài chính tài sản các trường thuộc phòng GD-ĐT quản lý.

            * Biên chế sự nghiệp 11 cán bộ ( 3 tăng cường) phân công như sau:

 1. Cán bộ phụ trách công tác phổ cập giáo dục: ĐĐT,THCS,THPT, tổng hợp thống kê lưu trữ số liệu PCGD toàn huyện, theo dõi công tác hoà nhập trẻ khuyết tật, trẻ dân tộc, hoạt động của các TTHTCĐ, y tế học đường, thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung trên.
 2. Cán bộ phụ trách chuyên môn bậc mầm non: Phụ trách CM GDMN, công tác nữ công CĐCSVP, PGD&ĐT, thực hiện kế hoạch PCGD MNT 5 tuổi và thực hiện thông tin báo cáo theo qui định.
 3. Cán bộ tiểu học 1: Phụ trách chuyên môn các môn tự nhiên, giáo dục  lồng ghép –ngoài giờ, thanh tra chuyên môn; chuyển đi chuyển đến của học sinh. Phụ trách chương trình AAV.
 4. Cán bộ tiểu học 2: Phụ trách chuyên môn các môn xã hội, thư viện, thiết bị bậc tiểu học, Phụ trách chuyên môn SEQAP; thống kê tổng hợp bậc tiểu học thông tin báo cáo theo qui định.
 5. Cán bộ tiểu học 3: Phụ trách tổng hợp số liệu báo cáo bậc tiểu học, các hoạt động giáo dục lồng ghép. Thực hiện kế hoạch PCGDMNT 5 tuổi, hỗ trợ công tác PCĐĐT, THCS,THPT, thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các nội dung trên, công tác kiểm định toàn ngành.
 6. Cán bộ THCS 1: Phụ trách chuyên môn Sử -Địa – công tác đội, Các hoạt động NGLL công tác kiểm định chất lượng giáo dục THCS, công tác chuẩn GV THCS, công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác gia đình hiếu học.
 7. Cán bộ THCS 2: Phụ trách chuyên môn Hoá –Sinh, Công nghệ 6,7, phong trào thi đua xây dựng THTT – HSTC, giáo dục lồng ghép bậc THCS, công tác thi đua cụm, công tác Thi đua – Khen thưởng VP-PGD&ĐT.
 8. Cán bộ THCS 3: Phụ trách chuyên môn Thể dục, Âm nhạc – Mỹ Thuật, thư viện -Thiết bị, phòng chống bảo lũ lụt, công tác tự vệ cơ quan, PCCC tòan ngành, chương trình học bổng của các tổ chức, phong trào văn nghệ – TDTT trường học.
 9. Cán bộ THCS 4: Phụ trách chuyên môn Tiếng Anh. Hướng dẫn, thường trực công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác ATGT ngành.
 10. Cán bộ THCS 5: Phụ trách chuyên môn Toán- Lý, tổng hợp báo cáo bậc THCS, công tác xã hội hoá giáo dục
 11. Cán bộ xây dựng cơ bản: Quản lý hồ sơ XDCB hàng năm từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác, theo dõi  báo cáo về các công trình xây dựng. Hỗ trợ công tác báo cáo của bậc mầm non, công tác văn thư (Mở mạng LAN ), công tác kiểm định chất lượng, chuyển, nhận  các báo cáo các  thuộc về chuyên môn 3 bậc học.

Từng chức danh cán bộ ngoài những nhiệm vụ đã nêu trên còn kiêm thêm một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công với nhu cầu công tác của phòng giáo dục hoặc cử cán bộ đi học.