Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc đổi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị thành Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 222//Q Đ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2007 của UBND huyện Vũng Liêm về việc đổi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện thành Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Vũng Liêm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật.