Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2018 Ngành GD – Vũng Liêm

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC HUYỆN VŨNG LIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……../KH.GDĐT Vũng  Liêm, ngày         tháng 11  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tuyển viên chức Ngành Giáo dục và  Đào tạo

Năm học 2018-2019

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ “Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”;

Căn cứ Quyết định số 5823/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm về việc tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019;

Hội đồng tuyển viên chức huyện Vũng Liêm xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
 2. Thời gian:

            – Từ Ngày 05/10/2018 đến ngày 05/11/2018 phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển

– Ngày            21/11/2018: Sáng 8g00 Họp Hội đồng phiên đầu tiên để xét duyệt hồ sơ.

+ Thành phần: Tất cả các thành viên trong Hội đồng

+ Địa điểm: Hội trường PGD&ĐT

+ Nội dung: Xem xét các hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển, loại bỏ các hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển theo quy định.

+ Ngày 26/11/2018 niêm yết danh sách giáo viên đủ điều kiện dự tuyển.

+ Ngày 27/11/2018 họp thí sinh để bốc thăm thực hành tiết dạy

– Ngày            10/12/2018: Sáng 8g00 Khai mạc Hội đồng tuyển viên chức. Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh.

+ Thành phần: Mời lãnh đạo UBND huyện dự

+ Thanh tra tuyển viên chức của Sở Nội vụ – Sở GD&ĐT

+ Tất cả các thành viên trong Hội đồng

+ Tất cả các giáo sinh đủ điều kiện dự tuyển

+ Nội dung: Sinh hoạt nội quy xét tuyển, niêm yết danh sách phòng thi phỏng vấn, sát hạch , nộp lệ phí dự tuyển, nhận phiếu sát hạch.

– Ngày 10/12/2018: Chiều 14h00 hợp ban kiểm tra sát hạch, ban giám khảo, phân công.

– Ngày 11/12/2018 sáng 7h30 Tiến hành phỏng vấn

Thành phần: Tất cả các thí sinh đủ điều kiện sát hạch.

Địa điểm phỏng vấn: Trường THCS Thị trấn Vũng Liêm

– Từ ngày 12/12/2018 đến ngày 17/12/2018 tiến hành sát hạch tiết dạy

– Ngày 19/12/2018: 8h00 tiến hành tổng hợp điểm phỏng vấn và thực hành tiết dạy.

– Ngày 24/12/2018 công bố kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo

– Ngày 18/01/2019 kết thúc chấm phúc khảo và tổng hợp điểm

– Ngày 21/01/2019: Trình Sở Nội vụ huyện phê duyệt kết quả thi và công bố kết quả trúng tuyển.

– Ngày 01/02/2019: Trình Ủy ban nhân huyện ra quyết định phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển.

 1. Địa điểm khai mạc, sinh hoạt quy chế, niêm yết danh sách phòng thi.

– Hội trường Phòng GD&ĐT Huyện Vũng Liêm

 1. Địa điểm phỏng vấn, sát hạch:

– Phỏng vấn: Trường THCS Thị Trấn Vũng Liêm

– Sát hạch tiết dạy: Trường Mần non Trung Hiếu, Mầm non Hiếu Phụng, Mầm non Thị Trấn Vũng Liêm , Mần non Tân An Luông, Mầm non Trung Thành Tây.

 1. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG:
 2. Biên chế sự nghiệp GD được giao năm 2018: 2015

Trong đó:

+ Biên chế tại các cở sở trường Mầm non, tiểu học và THCS: 1989

+ Biên chế tại trung tâm GDNN-GDTX: 24

+ Biên chế viên chức PGD&ĐT: 02

 1. Biên chế tại các cơ sở trường MG, TH, THCS đã thực hiện đến ngày 01/9/2018: 1963.

Trong đó: Mầm non: 455; Tiểu học: 867; THCS: 641

 1. Biên chế còn lại: 26
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2018-2019: 26 chỉ tiêu

Trong đó giáo viên mầm non: 26 chỉ tiêu

Trên đây là kế hoạch tuyển viên chức năm học 2018-2019 của Hội đồng tuyển viên chức huyện Vũng Liêm ./.

                                                                                             KT.CT HỘI ĐỒNG

Nơi nhận:                                                                                      P.CT HỘI ĐỒNG

 • Sở nội vụ;
 • UBND huyện;
 • Lưu :VT.

 

      

       Trần Công Thành

              Trưởng phòng GD&ĐT