Quy che tuyển dung công chức ngành GD Vũng Liêm 2018

UBND HUYỆN VŨNG LIÊM         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:        /QC-HĐTD                               Vũng Liêm, ngày      tháng 10  năm 2018

 

QUY CHẾ

Về việc tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT

Huyện Vũng Liêm năm học 2018 -2019

 

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

Căn cứ Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20 ,21 ,22/2015/TTLT – BNV – BGD&ĐT ngày 14/9/2015 của Bộ nội vụ – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học trung học sơ sở;

Thực hiện theo hướng dẫn liên ngành số 979/HDLN-SGDĐT-SNV ngày 08/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Nội vụ Vĩnh Long về công tác tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 – 2017.

Căn cứ quyết định số 5823/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm về việc Thành lập Hội đồng xét tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HĐTD ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vũng Liêm năm học 2018– 2019;

Hội đồng tuyển dụng viên chức ban hành quy chế tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích:

Tuyển chọn, bổ sung vào biên chế đội ngũ giáo viên mầm non đảm bảo chất lượng và cân đối cơ cấu bộ môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của Huyện.

 1. Yêu cầu:

– Công tác tuyển dụng phải được thực hiện đúng pháp luật; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.

– Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
 2. SỐ LƯỢNG, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 3. Số lượng cần tuyển dụng:

Mầm non mầm non: 26 giáo viên

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 1. Đối tượng được đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên:

 1. a) Là công dân Việt Nam, đã tốt nghiệp ngành sư phạm ở các trường sư phạm, khoa sư phạm trong và ngoài nước; có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. (ưu tiên cho những giáo sinh đào tạo chuyên ngành sư phạm, còn thiếu thì xét ngoài sư phạm nhưng phai có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm).
 2. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. c) Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
 4. d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm dự tuyển;

 1. e) Đủ sức khỏe để công tác.
 2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
 3. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự:
 4. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 5. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
 6. Hình thức xét tuyển: Thực hành 1 tiết dạy kết hợp với phỏng vấn.

Thực hành tiết dạy: Bốc thăm chọn 1 trong 5 môn: Tạo hình, Âm nhạc, Văn học, Toán, Môi trường xung quanh (Lớp chồi) thời gian 30 phút, phỏng vấn từ 10 đến 15 phút

 1. Về nội dung phỏng vấn

 + Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

          + Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005.

          + Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 ban hành Điều lệ trường Mầm non;  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trường mầm non

 1. TỔ CHỨC XÉT TUYỂN, SÁT HẠCH, PHỎNG VẤN
 2. Hội đồng tuyển dụng;

– Ông Phạm Minh Hoàng, P.Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng, Chịu trách nhiệm chung, phân công thành viên trong Hội đồng.

– Ông Trần Công Thành, Trưởng phòng GDĐT, Phó chủ tịch Hội đồng  Phụ trách chỉ đạo Ban kiểm tra, sát hạch, phỏng vấn.

– Ông Huỳnh Văn Quang, P.Trưởng phòng Nội vụ, Phó chủ tịch Hội đồng  Phụ trách Ban phúc khảo, khiếu nại (nếu có).

Các Ủy viên:

– Ông Lê Văn Vững, P.Trưởng phòng GDĐT, thành viên hội đồng phụ trách giám sát Ban giám khảo sát hạch tiết dạy.

– Bà Nguyễn Thị Bé Chi, chuyên viên Phòng GDĐT, thành viên hội đồng phụ trách cơ sở vật chất ở các điểm trường để thí thực hành tiết dạy.

– Ông Trần Văn Phi, chuyên viên Phòng GDĐT, Thư ký hội đồng, nhận phiếu kiểm tra sát hạch, tổng hợp kết quả xét tuyển. Dự toán thu, chi kinh phí dự tuyển.

– Bà Tống Thị Huệ Trang, chuyên viên Phòng Nội vụ, thành viên hội đồng giám sát các Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

 1. Đối với người dự tuyển:

– Chấp hành theo theo sự phân công của BGK

– Không gian lận trong thi, phỏng vấn

– Trang phục theo quy định

– Không sử dụng chất kích thích, rượu, bia, thuốc lá… trong khi thi

– Có mặt trước 10 phút để chuẩn bị tiết dạy, trể 15 phút coi như bỏ thi

– Có quyền xin phúc khảo kết quả (điểm tốt nghiệp)

 1. CÁCH TÍNH ĐIỂM, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 2. Điểm tiết dạy, phỏng vấn được tính theo thang điểm 100( hệ số 2).

Đối với giáo viên: Điểm tiết dạy tối đa 80đ phỏng vấn 20đ

 1. Điểm học tập, điểm tốt nghiệp được quy đổi theo thang điểm 100 (hệ số 1)

Xác định người trúng tuyển: Điểm tốt nghiệp theo thang điểm 100 (hệ số 1) cộng với điểm tiết dạy theo thang điểm 100 (hệ số 2) ra tổng điểm, lấy từ cao đến thấp.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người có điểm sát hạch cao hơn sẽ là người trúng tuyển.

Lệ phí xét tuyển: Việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí thi tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức;

+  Dưới 100 hồ sơ: 500.000đ

+ Trên 100 hồ sơ: 400.000đ.

 1. XẾP HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM SỞ

Xếp hạng chức danh nghề nghiệp: Thực hiện theo Thông tư: 20,21,22/TTLT- BGD&ĐT-BNV quy định danh mục chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh nghề nghiệp.

Phân công nhiệm sở: Hội đồng tuyển dụng sẽ phân công về các trường có nhu cầu thiếu giáo viên trên cơ sở xem xét theo hộ khẩu thường trú, nguyện vọng của giáo sinh. Hội đồng cũng nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi để giáo sinh trúng tuyển thuận lợi trong công tác./.

TM HỘI ĐỒNG

P.CT HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

Trần Công Thành

                                                                                                       Trưởng Phòng GD&ĐT